Đề kiểm tra học kì II môn Toán Lớp 6 - Năm học 2022-2023 - Phòng GD&ĐT Kim Thành

doc 4 trang hoangloanb 14/07/2023 600
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra học kì II môn Toán Lớp 6 - Năm học 2022-2023 - Phòng GD&ĐT Kim Thành", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

  • docde_kiem_tra_hoc_ki_ii_mon_toan_lop_6_nam_hoc_2022_2023_phong.doc

Nội dung text: Đề kiểm tra học kì II môn Toán Lớp 6 - Năm học 2022-2023 - Phòng GD&ĐT Kim Thành

  1. Phần II: Tự luận (7,0 điểm) Câu 13 (1,5 điểm): Tính hợp lí ( nếu có thể) 3 2 3 4 3 5 4 a) b) . . 5 3 7 9 7 9 7 c) ( 35,8) 16,6 ( 17,2) 6,4 Câu 14 (1,0 điểm): Tìm x biết: 3 7 a) x b) 60% 0,4.x 2 7 8 Câu 15 (1,0 điểm): Bạn Lan đọc một cuốn sách dày 200 trang trong 3 ngày. Ngày thứ nhất Lan đọc 2 7 tổng số trang. Ngày thứ hai Lan đọc được bằng số trang ngày thứ nhất. 5 10 a) Hỏi ngày thứ ba Lan đọc bao nhiêu trang sách. b) Số trang bạn Lan đọc ngày thứ ba chiếm bao nhiêu phần trăm tổng số trang của cuốn sách. Câu 16 (1,0 điểm): Gieo một con xúc xắc 6 mặt cân đối 100 lần liên tiếp và thống kê lại số lần xuất hiện số chấm trong bảng sau: Số chấm 1 2 3 4 5 6 Số lần xuất hiện 20 15 18 10 22 15 a) Tính xác suất thực nghiệm của sự kiện xuất hiện mặt hai chấm. b) Tính xác suất thực nghiệm của sự kiện xuất hiện mặt có số chấm là số lẻ. Câu 17. (2,0 điểm): 1) Cho đoạn thẳng có độ dài AB =9cm, điểm C thuộc đoạn thẳng AB sao cho 1 AC = 3cm. Điểm D nằm giữa hai điểm B và C sao choCD DB . 3 a) Vẽ hình. b) Tính độ dài của các đoạn thẳng CB, CD và AD. 2) Cho các hình vẽ: l x n y m z a b E F G H Trong các góc ở hình vẽ trên, góc nào là góc nhọn, góc tù, góc vuông, góc bẹt? Câu 18 (0,5 điểm): 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17 Cho 2 biểu thức: A = + + + + + + và B = + + + . 2 22 23 24 22021 22022 3 4 5 60 So sánh A và B ? HẾT .
  2. Ngày thứ hai Lan đọc số trang là 15 7 0,25 .80 56 ( trang) (1,0 điểm) 10 Ngày thứ ba lan đọc số trang là 0,25 200- ( 80+56) = 64 trang Số trang sách Lan đọc trong ngày thứ ba chiếm 64 0,25 .100% 32% (tổng số trang ) 200 Xác suất thực nghiệm xuất hiện mặt 2 chấm là 15 3 0,25 100 20 16 Số lần xuất hiện mặt có số lẻ chấm là 0,25 (1,0 điểm) 20 + 18 + 22 = 60 ( lần) xác xuất thực nghiệm xuất hiện mặt số lẻ chấm là 60 3 0,25 100 5 1a 0,5 Độ dài đoạn thẳng CB là: CB = AB – AC = 9 – 3 = 6 0,5 (cm) 17 1b Độ dài đoạn thẳng CD là: CD = BC : 4 = 6 : 4 = 1,5 (cm) 0,25 (2,0 điểm) Độ dài đoạn thẳng BD là: BD = BC – CD = 6 – 1,5 = 4,5 0,25 (cm) Góc nhọn: góc xEy 0,25 Góc tù: góc nGz 2 Góc vuông: góc lFm 0,25 Góc bẹt: góc aHb 1 1 1 1 1 1 A = + + + + + + 2 22 23 24 22021 22022 1 1 1 1 1 2A = 1 + + + + + + 2 22 23 22020 22021 0,25 1 2A - A = 1 18 22022 1 (0,5 điểm) A = 1 (1) 22022 1 1 1 13 20 15 12 17 64 B = + + + 1 (2) 3 4 5 60 60 60 0,25 Từ (1) và (2) A < B Hết