Đề kiểm tra giữa học kì II môn Toán Lớp 7 - Năm học 2022-2023 (Có đáp án)

docx 21 trang hoangloanb 13/07/2023 1940
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Đề kiểm tra giữa học kì II môn Toán Lớp 7 - Năm học 2022-2023 (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy hãy click vào nút Download ở trên.

File đính kèm:

 • docxde_kiem_tra_giua_hoc_ki_ii_mon_toan_lop_7_nam_hoc_2022_2023.docx

Nội dung text: Đề kiểm tra giữa học kì II môn Toán Lớp 7 - Năm học 2022-2023 (Có đáp án)

 1. A. lớn hơn. B. ngắn nhất. C. nhỏ hơn. D. bằng nhau. Câu 9. Điền cụm từ thích hợp vào chỗ trống: "Ba đường trung trực của tam giác giao nhau tại một điểm. Điểm này cách đều của tam giác đó" A. Hai cạnh. B. Ba cạnh. C. Ba đỉnh. D. Ba góc. Câu 10. Cho tam giác ABC có = 700; = 500 . Em hãy chọn câu trả lời đúng nhất. Câu 11. Cho G là trọng tâm của tam giác ABC với BM là đường trung tuyến thì BG 2 BG 2 BM 2 GM 2 A. B. C. D. GM 3 BM 3 BG 3 BM 3 Câu 12: Trực tâm của tam giác là giao điểm của 3 đường nào trong một tam giác? A. Ba đường cao. B. Ba đường trung tuyến. C. Ba đường phân giác. D. Ba đường trung trực. Phần 2: Tự luận (7,0 điểm) 5 x Câu 13. (0,5 điểm) Tìm x trong tỉ lệ thức 3 9 풆 + + Câu 14. a) (0,5 điểm) = 풅 = 풇 = + 풅 + 풇 điền vào chổ dấu ba chấm cho đúng đẳng thức. x y b) (0,5 điểm) Tìm 2 số x , y biết : và x + y = 55 4 7
 2. 15 a/ Hệ số tỉ lệ = a.b = 3.(-10) = -30 0,5 b/ Ta có: a.b = -30 Với a = 2 => -30: 2 = -15 0,5 16 Gọi số cây trồng được của ba lớp 7A, 7B, 7C lần lượt là x, 0,25 y, z (ĐK; x, y, z N * ) x y z Vì x, y, z tỉ lệ với 9, 8, 7 nên ta có và x 9 8 7 0,25 - z = 10 Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau ta có: x z x z 10 5 9 7 9 7 2 x Suy ra 5 x 5.9 45 9 y 5 y 5.8 40 0,25 8 z 5 5.7 35 7 Các giá trị 45, 40, 35 đều thỏa mãn điều kiện 0,25 Vậy số cây trồng được của ba lớp 7A,7B, 7c lần lượt là 45 cây, 40 cây, 35 cây 17 - Vẽ đúng hình câu a a) Chứng minh ABM = DBM 0,5 Xét ABM và DBM có : BA = BD (gt ); BM : cạnh chung ·ABM D· BM ( BM là tia phân giác của góc B) Suy ra ABM = DBM (c.g.c) b) ) ABM = DBM , suy ra: B· AM B· DM (2 góc tương 0,75 ứng) lại có B· AM 900 ( ABC vuông tại A) 0, 5 Suy ra : B· DM 900 => MD vuông góc với BC. C ) ABM = DBM , suy ra: MA = MD (2 cạnh tương ứng)(1) 0,75 Xét MDC cóC· DM 900 ( MD vuông góc với BC ) nên MC là cạnh lớn nhất hay MC > MD (2)
 3. x y x y D. a b a b Câu 4. (NB) Cho 4 số -3; 7; x; y với y 0 và -3x = 7y, một tỉ lệ thức đúng được thiết lập từ bốn số trên là: 3 x A. y 7 3 7 B. x y y 3 C. 7 x 7 x D. 3 y 1 x Câu 5. (NB) Giá trị của x trong tỉ lệ thức là: 2 4 A. x = 1 B. x = 2 C. x = 4 D. x = 8 Câu 6. (NB) Tỉ số nào bằng với tỉ số 7 21 A. 1 3 B. 7 21 C. 1 3 D. 21 7 Câu 7. (NB) Từ đẳng thức -5. 4 = -10 .2 lập được mấy tỉ lệ thức: A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 Câu 8. (NB) Ba số a, b, c tỉ lệ với 2; 3; 5. Hãy chọn đáp án sai: A. a: b: c =2: 3: 5 a b c B. 2 3 5
 4. Câu 14. (VD) (1đ ) Một tam giác có độ dài ba cạnh tỉ lệ với 3; 4;5 và có chu vi là 60 cm. tính độ dài các cạnh của tam giác đó. Câu 15. (TH) (2đ ) a) Cho ABC , Aˆ 500 , Bˆ 2Aˆ . Tính Cˆ ; b) Cho DEF cân tại D, Eˆ 400 . Tính Dˆ . Câu 16. (TH) (2đ )Cho ABC vuông ở A. Trên tia đối của tia AC lấy điểm D sao cho AD = AC. Chứng minh ABC = ABD . Câu 17. (VD) (1đ ) Cho 2a = 3b, 5b = 7c và 3a + 5c – 7b = 30. Tính a + b – c. HẾT ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ GIỮA KÌ II– TOÁN 7 A. TRẮC NGHIỆM Mỗi câu đúng 0,25 đ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 C C A D B C D C B B C A B. TỰ LUẬN Bài Nội dung cần đạt được Điểm a.Hệ số tỉ lệ k của a đối với b 13. a=10, b=2 vào công thức a= kb ta có 10= 2 k => k= 5 0,5 (1đ) b. a= 5.(-5)= -25 0,5 14. Giả sử ba cạnh của tam giác là a, b, c. ĐK a, b, c > 0
 5. - 9 - 27 - 9 - 15 15 - 27 15 9 A. = . B. = . C. = . D. = . 5 15 5 27 5 9 5 27 5 35 Câu 2 (NB). Chỉ ra đáp án SAI. Từ tỷ lệ thức = ta có tỷ lệ thức sau: 9 63 5 9 63 35 35 63 63 9 A. = .B. = . C. = .D. = . 35 63 9 5 9 5 35 5 Câu 3 (NB). Từ đẳng thức a . d = b. c (với a,b,c,d 0) ta viết được bao nhiêu tỉ lệ thức? A. 1 tỉ lệ thứcB. 2 tỉ lệ thứcC. 3 tỉ lệ thứcD. 4 tỉ lệ thức a c Câu 4 (NB). Nếu = thì: b d A. a = c .B. a.c = b.d .C. a.d = b.c .D. b = d . Câu 5 (NB). Cho ba số a; b; c tỉ lệ với 3;5;4 ta có dãy tỉ số x y z x y z x y z x y z A. = = B. = = C. = = D. = = 3 4 5 3 5 4 4 5 3 5 4 3 Câu 6 (NB). Với điều kiện các phân thức có nghĩa thì: x y x + y x y x.y x y x.y x y x- y A. = = . B. = = .C. = = .D. = = . a b a + b a b a.b a b a + b a b a + b Với điều kiện các phân thức có nghĩa thì khẳng định nào dưới đây là SAI? x y z x + y + z x y z x- y - z A. = = = .B. = = = . a b c a + b + c a b c a- b- c x y z x- y + z x y z x + y - z C. = = = .D. = = = . a b c a- b + c a b c a- b + c Câu 7 (NB). Cho VMNP có MN BH .D. AH = BH . Câu 9 (NB). Cho ∆ 푃có = 700, = 500. Khẳng định nào sau đây đúng? A. > 푃 > 푃. B. 푃 > > 푃. C. 푃 > 푃 > . D. 푃 > 푃 > . Câu 10 (NB). Ba độ dài nào dưới đây là độ dài ba cạnh của một tam giác?
 6. HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ GIỮA KỲ II MÔN: TOÁN LỚP 7 Đáp án có: 03 trang I. TRẮC NGHIỆM (3 điểm) Mỗi câu đúng được 0,25 điểm Câu 1 2 3 4 5 6 Đáp án A C D C B A Câu 7 8 9 10 11 12 Đáp án D C B B A C II. TỰ LUẬN (7 điểm) Nội dung Điểm Bài 1: (1,0 điểm) Gọi số áo một công nhân may được trong 12 giờ là x (cái áo) 0,25 Do năng suất làm việc không đổi nên số áo và thời gian may xong là 5 20 0,25 hai đại lượng tỉ lệ thuận nên ta có : 12 x 12.20 x 48 0,25 5 Vậy trong 12 giờ người đó may được 48 cái áo 0,25 Bài 2: (1,0 điểm) Gọi thời gian 15 công nhân xây xong ngôi nhà là x (ngày) 0,25 Vì số công nhân làm và thời gian hoàn thành công việc là hai đại lượng 15 90 0,25 tỉ lệ nghịch, nên ta có: 30 x 90.30 x 180 0,25 15 Vậy thời gian 15 công nhân xây xong ngôi nhà là 180 (ngày). 0,25 Bài 3: (2,0 điểm)
 7. b) Chứng minh được ∆MBC = ∆MED (g.c.g) 0,5 => BC = DE (cặp cạnh tương ứng) +) Xét ∆BDE có DE + BD > BE (theo BĐT tam giác) 0,25 => BC + BD > BE (do BC = DE) c) Ta có MB = ME (vì ∆MBC = ∆MED); AB = AD (gt) Do đó: ∆BDE có DM và EA là hai đường trung tuyến cắt nhau tại G 0,25 => G là trọng tâm ∆BDE 0,25 1 1 1 1 => GM = DM = . DC = BC => BC = 6GM 3 3 2 6 Bài 5: (1,0 điểm) x y z - Vì nên theo tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có: a b c x y z x y x x y z x y z 0,25 a b c a b c 1 x y z x2 y2 z2 - Vì theo tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có: a b c a2 b2 c2 x2 y2 z2 x2 y2 z2 x2 y2 x2 x2 y2 z2 0,25 a2 b2 c2 a2 b2 c2 1 2 2 2 x y z x y z 2 Từ x y z x y z 0,25 a b c a2 b2 c2 x2 y2 z2 mà x2 y2 z2 a2 b2 c2 2 0,25 x y z x2 y2 z2 Hết ĐỀ 5 ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II MÔN TOÁN 7 Năm học: 2022 - 2023
 8. A. 31,8. B. 36,2. C. 38,8. D. 35,0. Câu 5 (NB). Biến cố chắc chắn là A. Biến cố biết trước được luôn xảy ra B. Biến cố biết trước được không bao giờ xảy ra C. Biến cố không thể biết trước được có xảy ra hay không. D. Tất cả các đáp án trên Câu 6 (TH) : Bạn Nam gieo một con xúc xắc 10 lần liên tiếp thì thấy mặt 4 chấm xuất hiện 3 lần. Xác suất xuất hiện mặt 4 chấm là 4 3 7 3 A. .B. .C. .D. . 10 10 10 14 Câu 7. (NB) Bộ ba nào sau đây có thể là độ dài ba cạnh của một tam giác? A. 3cm; 3cm; 7cm. B. 1,2cm; 1,2cm; 2,4cm. C. 4cm; 5cm; 6cm; D. 4cm; 4cm; 8cm. Câu 8. (NB) Cho hình 6. Tam giác ABC và tam ADC bằng nhau theo trường hợp cạnh – góc – cạnh nếu A. AB = AD; = ; BC = DC. B. AB = AD; Cµ Fµ : góc chung; BC = DC. C. AB = AD; = ; BC = DC. D. AB = AD; ·ACB ·ACD ; BC = DC. Câu 9 (TH). Chọn câu sai A. Tam giác đều có ba góc bằng nhau và bằng 60° B. Tam giác đều có ba cạnh bằng nhau. C. Tam giác cân là tam giác đều. D. Tam giác đều là tam giác cân Câu 10 (TH). Một tam giác cân có số đo góc ở đáy bằng 500 thì số đo góc còn lại ở đáy là: A. 600. B. 900. C. 500. D. 800. a c x y Câu 11(TH). Cho b d biết rằng 3 5 . Khi đó ta có A. . B. .x y 4 0 C. AB AC BC .D x 15; y 25
 9. Hoàn thành số liệu ở bảng sau: Năm 1979 1989 1999 2009 Dân số Việt Nam (triệu người) ? ? ? ? Dân số Thái Lan (triệu người) ? ? ? ? Tỉ số của dân số Việt Nam và dân số Thái Lan ? ? ? ? Câu 4. ( VD) (3,0 điểm). Cho ABC có AB = 3 cm; AC = 4 cm; BC = 5 cm. a) So sánh các góc của tam giác ABC. b)Vẽ phân giác BD (D thuộc AC), từ D vẽ DE  BC (E BC). Chứng minh DA = DE. c) ED cắt AB tại F. Chứng minh ADF = EDC rồi suy ra DF > DE. Bài 5. (VDC) (1 điểm) 5.6 x Để tập bơi nâng dần khoảng cách, hằng ngày bạn Nam xuất phát từ 12 , ngày 5.6 12.6 6 x x x thứ nhất bạn bơi đến 12 , ngày thứ hai bạn bơi đến 5 , ngày thứ ba bạn bơi đến 12.5 , (hình vẽ). Hỏi rằng bạn Nam tập bơi như thế có đúng mục đích đề ra hay không (ngày hôm sau có bơi được xa hơn ngày hôm trước hay không)? Vì sao?
 10. 0.5 a)Ta có AB DE. Từ đó suy ra DF > DE. 0.5 d Câu 5 (1 điểm) + Nhận thấy các điểm A, B, C, D, cùng nằm trên một đường thẳng. Gọi đường thẳng đó là đường thẳng d. + Theo định nghĩa: MA là đường vuông góc kẻ từ M đến d 0,5 MB, MC, MD, là các đường xiên kẻ từ M đến d. AB là hình chiếu của đường xiên MB trên d